Virtual Logo.png

ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563) ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ