หลักสูตร Public Training

เดือนเมษายน 2564

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวโหลดข้อมูล

และหากต้องการสมัครเข้าอบรมคลิกที่ Register

1 เม.ย.

วางแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างไรให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์

5 เม.ย.

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและHRต้องทราบ

23 เม.ย.

ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ

หัวหน้าและผู้จัดการ

HR Skill for Supervisor & Manager

27 เม.ย.

การเขียน และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

IDP Implementation workshop

29 เม.ย.

การออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Designing Salary Structure)

หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 0-61821-4441 หรือ 0-2374-0855 ต่อ 12 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th 

อีเมล info@pmat.or.th

  • Facebook
  • line
  • Twitter Social Icon
  • YouTube