การพัฒนาความก้าวหน้า

ในสายอาชีพและการสร้าง

ทางสายอาชีพให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ

(Career Development and Career Path)