หลักสูตร Public Training

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวโหลดข้อมูล

และหากต้องการสมัครเข้าอบรมคลิกที่ Register

2 ก.พ.

การออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร

: การคิดและเขียนหลักสูตร

4 ก.พ.

การจัดทำ Training Road Map

(เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรระยะยาว)

9 ก.พ.

การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน

(Job Evaluation and Job Grading)

11 ก.พ.

Agile Fundamentals

: New Way of Working

16 ก.พ.

การประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency assessment and development workshop)

18 ก.พ.

เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

(Professional Interview Techniques)

23 ก.พ. (เลื่อน!!!!)

การออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Designing Salary Structure)

24 ก.พ.

ข้อกำหนดและการตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ (มรท. 8001 : 2563)

หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%