การให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

(Effective Giving Performance Feedback)