พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบด้วย IDP

(Individual Development Plan)

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 0-61821-4441 หรือ 0-2374-0855 ต่อ 12 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th 

อีเมล info@pmat.or.th

  • Facebook
  • line
  • Twitter Social Icon
  • YouTube