เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล

(Effective Interviewing by Resume and Job Description)