หลักสูตร Public Training

เดือนมกราคม 2564

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวโหลดข้อมูล

และหากต้องการสมัครเข้าอบรมคลิกที่ Register

21 ม.ค.

การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน

(Workforce Analysis & Workforce Management)

22 ม.ค.

การใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร

26 ม.ค.

การจัดทำ Functional Competency และการนำไปใช้ (ภาคปฏิบัติ)

27 ม.ค.

HR strategic planning การวางแผนงานHRเชิงกลยุทธ์ (เชิงปฏิบัติการ)

29 ม.ค.

การปรับเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ (Salary Adjustment and Performance Based Pay)

หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%