รอบรู้เรื่องกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมาย

และแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและHRต้องทราบ