หลักสูตร Public Training

เดือนมีนาคม 2564

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวโหลดข้อมูล

และหากต้องการสมัครเข้าอบรมคลิกที่ Register

2 มี.ค.

การให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

(Effective Giving Performance Feedback) 

11 มี.ค.

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างทางทางสายอาชีพให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ

(Career Development and Career Path)

12 มี.ค.

การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร

15 มี.ค.

หลักการบริหารค่าตอบแทน และการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน

(Compensation Principle and Job Description)

16 มี.ค.

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix อย่างได้ผล

(Skill Matrix Setting & Implementation)

19 มี.ค.

การสรรหาบุคลากรด้วยกลยุทธ์อย่าง

Professional Recruiter

24 มี.ค.

การติดตามผลและความคุ้มค่าของการจัดการฝึกอบรม (ROI)

25 มี.ค.

การออกแบบ การปรับโครงสร้างองค์กร  

(A Workshop on Organization Structure Design  Restructuring) 

26 มี.ค.

เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

(Professional Interview Techniques)

30 มี.ค.

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงานสำหรับ HR และ Line Manage

หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%