การออกแบบ/การปรับโครงสร้างองค์กร  

(A Workshop on Organization Structure Design  Restructuring)