การออกแบบ / การปรับโครงสร้างองค์กร

(A Workshop on Organization Structure Design / Restructuring)