การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ในองค์กร