การดำเนินการตาม

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยไม่มีที่ปรึกษา