top of page
Home03.png

การใช้สมรรถนะเพื่อการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Competency for HRM and HRD)

Practitioner Program
Download
รายละเอียดหลักสูตร
bottom of page