People Analytic Program #1

"Predictive"

โดย คุณสุวิท จันทร์ศรีชวาลา

(Virtual Classroom วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

***คลิปบันทึกการเรียนย้อนหลังได้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัคร People Analytic Program รุ่น 1 เท่านั้น และไม่อนุญาติให้มีการนำไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

***คลิปบันทึกการเรียนย้อนหลังได้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัคร People Analytic Program รุ่น 1 เท่านั้น และไม่อนุญาติให้มีการนำไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์