top of page
Home03.png
Program

Public Training

การฝึกอบรมภายนอก โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

Practitioner Program

หลักสูตรที่ HR ต้องรู้ เป็นรากฐานของวิชาชีพ เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน   

(หลักสูตรที่มากกว่า 6 ชั่วโมง รับ Certification) 

Specialist Program

หลักสูตรที่ HR เพิ่มศักยภาพ กลยุทธ์ เชิงลึก เน้นปฏิบัติ และใช้งานได้จริง

(หลักสูตรที่มากกว่า 6 ชั่วโมง รับ Certification) 

bottom of page