Home03.png
 

Specialist Program

     หลักสูตร Specialist Program เป็นหลักสูตรที่จเพิ่มศักยภาพ กลยุทธ์ เชิงลึก ของ HR เน้นปฏิบัติ และใช้งานได้จริง

หลักสูตรจะจัดเป็นรุ่นๆ ทั้งปี 2565 นี้   

(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

HRSpecialist

หลักสูตรที่จัด ณ ตอนนี้

005.jpg
Slide8.JPG
Slide5.JPG
Slide5.JPG
Virt-ดร.นพดล-OKRs.jpg
Slide1.JPG
Slide1.JPG