top of page
Home03.png
Program

Specialist Program

     หลักสูตร Specialist Program เป็นหลักสูตรที่จเพิ่มศักยภาพ กลยุทธ์ เชิงลึก ของ HR เน้นปฏิบัติ และใช้งานได้จริง

หลักสูตรจะจัดเป็นรุ่นๆ ทั้งปี 2566 นี้   

(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

HRSpecialist

หลักสูตรที่จัด ณ ตอนนี้

5.jpg
8-17 18 28-66 ดร.นริศ - (Onsite 3 Days) Workforce Analytic & Planning  Specialist_Page_4-1
bottom of page