การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน

และการควบคุมระบบงาน HR