วางแผนพัฒนาและฝึกอบรม

บุคลากรอย่างไรให้ทัน

และสอดคล้องกับสถานการณ์