HRBP#2

HR Strategy & HR Tools for Business Transformations

คุณวิโรจน์  วงศ์สถิรยากุล

11 มีนาคม 2564

***คลิปบันทึกการเรียนย้อนหลังได้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกHRBP รุ่น 2 เท่านั้น และไม่อนุญาติให้มีการนำไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

***คลิปบันทึกการเรียนย้อนหลังได้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกHRBP รุ่น 2 เท่านั้น และไม่อนุญาติให้มีการนำไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์