การวิเคราะห์อัตรากำลัง

และบริหารกำลังคน

(Workforce Analysis & Workforce Management)