PMAT

เดือนสิงหาคม 2563

11 ส.ค.

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (How to: Salary Structure Design)

21 ส.ค.

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร : การคิดและเขียนหลักสูตร

24 ส.ค.

การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน

(Workforce Analysis & Workforce Management) 

27 ส.ค.

ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าและผู้จัดการ

(HR Skill for Supervisor & Manager) 

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างทางสายอาชีพ

ให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ

31 ส.ค.

เดือนกันยายน 2563

3 ก.ย.

การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

8 ก.ย.

การจัดทำ Training Road Map (เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรระยะยาว)

22 ก.ย.

การใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร 

25 ก.ย.

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหาร

และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต้องทราบ

Training Gallery

1/2

HR Knowledge

การสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ทรงพลังที่สุด  และได้รับความนิยมสูงสุด  ในการคัดสรรคนดี คนเก่ง  เข้ามาร่วมขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คุณธีรวุฒิ  วงศ์เศวตกุล

การบริหารค่าตอบแทน

แนวทางบริหารค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าจ้างรวมและสวัสดิการ เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานให้สร้างและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

คุณวรกิต  เตชะพะโลกุล

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรด้วยหลากหลายวิธี เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมาย และมีความเติบโตในอาชีพ

คุณฐิติมา  ตังคเศรษฐกุล

 
สอบถามข้อมูล

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 0-61821-4441 หรือ 0-2374-0855 ต่อ 12 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th 

อีเมล info@pmat.or.th

  • Facebook
  • line
  • Twitter Social Icon
  • YouTube